نصب برج خنک کننده

نصب برج خنک کننده

نصب برج خنک کننده

نصب برج خنک کننده،نصب و نصاب برج خنک کننده در تهران و کرج،نصب انواع برج خنک کننده،نحوه نصب برج خنک کننده،طریقه نصب برج خنک کننده،محل نصب برج خنک کننده،قیمت،هزینه و تعرفه نصب برج خنک کننده،خدمات نصب برج خنک کننده

پیش نیازهای نصب:

1) برج خنک کننده می بایست روی سطح صاف و بدون شیب نصب گردد و کلیه قسمت های شاسی برج هم تراز با
یکدیگر باشد.
2) برج خنک کننده می بایست در محلی نصب گردد که هوای اطراف آن عاری از گرد و غبار و خاک باشد.
3) توصیه می گردد که محل نصب برج خنک کننده عاری از مونواکسید کربن باشد و حدالمقدور از دود کش ساختمان
فاصله کافی داشته باشد.
4) فضای کافی و مناسب جهت سرویس های دوره ای و تعمیرات احتمالی در اطراف و قسمت زیرین دستگاه وجود داشته
باشد.
5) میزان فاصله مناسب برج خنک کننده از قسمت مکش هوا با موانع احتمالی در محل نصب در نظر گرفته شود .

برنامه سرویس و نگهداری:

روزانه:

a) لرزش و صدای برج در حد نرمال باشد.
b) توزیع صحیح اب چک شود.
c) جریان هر سه فاز الکتروموتور اندازهگیری شود تا در حد مجاز باشد.
d) درجه حرارت آب ورودی و خروجی چک شود.

هفتگی:
a) سوراخ های آب پخش کن را در
صورتیکه گرفته تمیز و باز کنید.
b) رشد جلبک / لجن / رسوب و غیره را
چک کنید و در صورت وجود آن ها را خارج سازید.
c) سفتی تسمه ها را چک کنید.

ماهیانه:
a) سطوح خنک کننده را چک کنید که توسط جلبک / لجن /رسوب و غیره مسدود نشده باشد .
b) اسکلت / بدنه و تمامی قسمت های برج را بررسی کرده و در صورت آسیب دیدگی تعمیر کنید.


جدیدترین مطالب :